แอพพลายเมล์นโยบาย

 ข้อตกลง
 ฟรีเว็บเมล์ไซต์
 เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ
 เว็บเมล์ไซตสำหรับธุรกิจ
 ฟรีโฮสติ้ง
 ฟรีอีเมล์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ข้อตกลงในการใช้บริการฟรีเว็บเมล์ไซต์

  คำว่า "แอพพลายเมล์" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้ให้บริการเว็บเมล์ไซต์
  คำว่า "สมาชิก" ในเอกสารนี้ หมาถึง ผู้ขอใช้บริการของแอพพลายเมล์ประเภทฟรีเว็บเมล์ไซต์
  คำว่า "ผู้ใช้" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้ใช้บริการฟรีเว็บเบสอีเมล์ ของสมาชิก ของแอพพลายเมล์
  คำว่า "เว็บเมล์ไซต์" ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง โปรแกรมที่แอพพลายเมล์สร้างและพัฒนาขึ้นใช้งาน รับและส่งอีเมล์ของผู้ใช้

  กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงก่อนสมัครขอใช้บริการ

  สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อปฏิบัติของ แอพพลายเมล์ หากละเมิดหรือไม่ปฏิบัติหรือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง แอพพลายเมล์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล และในกรณีมีผู้เสียหาย ทางสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียวเช่นกัน

  สมาชิกและเว็บไซต์ของสมาชิก

 1. ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้แก่แอพพลายเมล์
 2. เว็บไซต์ของสมาชิกต้องมีผู้เข้าชมต่อวันที่มากกว่า 1,000 คนต่อวัน (Unique visitor per day)
 3. ต้องเป็นเจ้าของโดเมนที่ตรวจสอบได้ และจำเป็นต้องส่ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง มาให้แอพพลายเมล์ภายใน 15 วัน ในกรณีเป็น ผู้ได้รับมอบอำนาจในการจัดการ หรือ รับผลประโยชน์แทนเจ้าของโดเมน จะต้องส่งเอกสารมอบอำนาจจาก เจ้าของโดเมนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจแนบมาพร้อมกันด้วย
 4. เว็บไซต์ของสมาชิกจะต้องไม่มีภาพ,เสียงหรือมัลติมีเดียใดๆที่ ละเมิดลิขสิทธิ์, ผิดกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรม

  การใช้งาน

 5. สมาชิกมีหน้าที่ตอบคำถามและให้ความสะดวกในการใช้อีเมล์แก่ผู้ใช้
 6. สมาชิกต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลทุกอย่างของผู้ใช้เอง
 7. สมาชิกต้องไม่เข้าไปในส่วนอื่นของระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือของผู้อื่น ในระบบของแอพพลายเมล์ และต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 8. สมาชิกมีหน้าที่แจ้งให้ แอพพลายเมล์ ทราบหากมีปัญหาใดๆในการใช้งานเกิดขึ้น
 9. สมาชิกต้องรักษารหัสสมาชิก, รหัสผ่านและข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเมล์ไซต์ที่ แอพพลายเมล์ มอบให้เป็นความลับ
 10. แอพพลายเมล์ ไม่รับผิดชอบในส่วนงานหรือระบบงาน ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งาน, วิธีใช้งานหรือผู้อื่น
 11. สมาชิกจะต้องไม่ทำการใดๆอันปรากฏในโดเมนเนมของสมาชิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือที่อื่น ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม วิจารณ์ หรือ ทำให้เสื่อมเสียต่อ แอพพลายเมล์ ตลอดสัญญา และภายหลังสัญญาสิ้นสุดไปอีกหนึ่งปี และยินยอมให้ฟ้องค่าเสียหาย กรณีละเมิด
 12. แอพพลายเมล์ สามารถยกเลิกการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล

  ข้อแลกเปลี่ยน

 13. สมาชิกและแอพพลายเมล์ ต่างเป็นที่ตกลงว่า ในทุกๆเอกสาร HTML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ของแอพพลายเมล์ จะต้องติดป้ายโฆษณาปรากฏที่ด้านบนเอกสาร โดยจะแบ่งจำนวนครั้งการแสดงป้ายโฆษณา 30% เป็นของแอพพลายเมล์, 30% เป็นของ บริษัท เอเน็ต จำกัด และ 40% เป็นของสมาชิก และขนาดของป้ายจะต้องมีขนาดเท่ากัน ในตำแหน่งเดียวกันเท่านั้น
 14. ห้ามมีป้ายโฆษณาอื่นๆบนทุกๆเอกสาร HTML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ของแอพพลายเมล์ และ/หรือ เปิดหน้าต่างโฮมเพจอื่น ทับซ้อนโฮมเพจของระบบเว็บเมล์ไซต์
 15. ห้ามสมาชิกคิดค่าบริการกับผู้ใช้
 16. หากสมาชิกต้องการบริการเพิ่มเติมจากที่ แอพพลายเมล์ ได้กำหนดไว้สำหรับสมาชิก สมาชิกต้องว่าจ้าง แอพพลายเมล์ ให้จัดทำให้ และ แอพพลายเมล์ สามารถคิดค่าบริการตามความเหมาะสม

  ความปลอดภัย

 17. ห้ามสมาชิกทำการ เจาะระบบของ แอพพลายเมล์ หรือเข้าไปในส่วนที่ไม่ใช่ของสมาชิก โดยมีจุดประสงค์หรือไม่ก็ตาม และ แอพพลายเมล์ จะดำเนินคดีกับผู้กระทำดังกล่าวจนถึงที่สุด
 18. ทั้งสมาชิกและแอพพลายเมล์ ไม่ทราบ รหัสผ่าน ของผู้ใช้
 19. สมาชิกมีสิทธิ์ ระงับการใช้งานของผู้ใช้ หรือลบผู้ใช้ ที่มีพฤติกรรมอันเข้าข่าย Spammail หรือเป็นอันรบกวนผู้ใช้ และผู้อื่น ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทยหรือประเทศผู้รับเมล์นั้น
 20. ห้ามมิให้สมาชิกทำการใดๆที่นอกเหนือจากที่ แอพพลายเมล์ กำหนดไว้

  ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้


 21. สมาชิกไม่มีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้หรือนำข้อมูลของผู้ใช้ ไปเปิดเผยให้ผู้อื่นได้รับทราบได้
  ยกเว้นข้อมูล ของผู้ใช้ที่รวบรวมไว้เป็นสถิติเท่านั้น
 22. ห้ามสมาชิกปิดบังการให้บริการของ แอพพลายเมล์ หรือกล่าวอ้างบริการของ แอพพลายเมล์ เป็นของตน
 23. หากสมาชิกต้องการเก็บข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากผู้ใช้ แอพพลายเมล์สามารถ คิดค่าบริการและดำเนิการจากสมาชิกตามความเหมาะสม
 24. แอพพลายเมล์ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการกับสมาชิก โดยแจ้งให้สมาชิกทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
 25. ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้บริการเว็บเมล์ ของแอพพลายเมล์ ผ่านโดเมนของสมาชิก โดยไม่มีเงื่อนไขจากสมาชิก
  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา