แอพพลายเมล์นโยบาย

 ข้อตกลง
 ฟรีเว็บเมล์ไซต์
 เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ
 เว็บเมล์ไซตสำหรับธุรกิจ
 ฟรีโฮสติ้ง
 ฟรีอีเมล์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ข้อตกลงในการใช้บริการฟรีโฮสติ้ง

  คำว่า "แอพพลายเมล์" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง
  คำว่า "สมาชิก" ในเอกสารนี้ หมาถึง ผู้ขอใช้บริการของแอพพลายเมล์ประเภทฟรีเว็บโฮสติ้ง

  กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงก่อนสมัครขอใช้บริการ

  สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อปฏิบัติของ แอพพลายเมล์ หากละเมิดหรือไม่ปฏิบัติหรือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง แอพพลายเมล์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล และในกรณีมีผู้เสียหาย ทางสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียวเช่นกัน

  เกี่ยวกับสมาชิกและเว็บไซต์ของสมาชิก

 1. จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้แก่แอพพลายเมล์
 2. จะต้องเป็นเจ้าของโดเมนที่ตรวจสอบได้ และจำเป็นต้องส่ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง มาให้แอพพลายเมล์ภายใน 15 วัน ในกรณีเป็น ผู้ได้รับมอบอำนาจในการจัดการ หรือ รับผลประโยชน์แทนเจ้าของโดเมน จะต้องส่งเอกสารมอบอำนาจจาก เจ้าของโดเมนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจแนบมาพร้อมกันด้วย
 3. เว็บไซต์ของสมาชิกจะต้องไม่มีภาพ,เสียงหรือมัลติมีเดียใดๆที่ ละเมิดลิขสิทธิ์, ผิดกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรม

  เกี่ยวกับการใช้งาน

 4. สมาชิกจะต้องไม่เข้าไปในส่วนอื่นของระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือของผู้อื่น ในระบบของแอพพลายเมล์ และต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 5. สมาชิกมีหน้าที่แจ้งให้ แอพพลายเมล์ ทราบหากมีปัญหาใดๆในการใช้งานเกิดขึ้น
 6. สมาชิกจะต้องรักษารหัสสมาชิก, รหัสผ่านและข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ แอพพลายเมล์ มอบให้เป็นความลับ
 7. แอพพลายเมล์ ไม่รับผิดชอบในส่วนงานหรือระบบงาน ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งาน, วิธีใช้งานหรือผู้อื่น
 8. สมาชิกจะต้องไม่ทำการใดๆอันปรากฏในโดเมนเนมของสมาชิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือที่อื่น ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม วิจารณ์ หรือ ทำให้เสื่อมเสียต่อ แอพพลายเมล์ ตลอดสัญญา และภายหลังสัญญาสิ้นสุดไปอีกหนึ่งปี และยินยอมให้ฟ้องค่าเสียหาย กรณีละเมิด
 9. แอพพลายเมล์ สามารถยกเลิกการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล

  เกี่ยวกับข้อแลกเปลี่ยน

 10. สมาชิกและแอพพลายเมล์ ต่างเป็นที่ตกลงว่า ในทุกๆเอกสาร HTML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ของแอพพลายเมล์ จะต้องติดป้ายโฆษณาปรากฏที่ด้านบนเอกสาร โดยจะแบ่งจำนวนครั้งการแสดงป้ายโฆษณา 30% เป็นของแอพพลายเมล์, 30% เป็นของ บริษัท เอเน็ต จำกัด และ 40% เป็นของสมาชิก และขนาดของป้ายจะต้องมีขนาดเท่ากัน ในตำแหน่งเดียวกันเท่านั้น
 11. ห้ามมีป้ายโฆษณาอื่นๆบนทุกๆเอกสาร HTML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ของแอพพลายเมล์ และ/หรือ เปิดหน้าต่างโฮมเพจอื่น ทับซ้อนโฮมเพจของเว็บไซต์
 12. หากสมาชิกต้องการบริการเพิ่มเติมจากที่ แอพพลายเมล์ ได้กำหนดไว้สำหรับสมาชิก สมาชิกจะต้องว่าจ้าง แอพพลายเมล์ ให้จัดทำให้ และ แอพพลายเมล์ สามารถคิดค่าบริการตามความเหมาะสม

  เกี่ยวกับความปลอดภัย

 13. ห้ามสมาชิกทำการ เจาะระบบของ แอพพลายเมล์ หรือเข้าไปในส่วนที่ไม่ใช่ของสมาชิก โดยมีจุดประสงค์หรือไม่ก็ตาม และ แอพพลายเมล์ จะดำเนินคดีกับผู้กระทำดังกล่าวจนถึงที่สุด
 14. ห้ามมิให้สมาชิกทำการใดๆที่นอกเหนือจากที่ แอพพลายเมล์ กำหนดไว้
 15. ห้ามสมาชิกนำบริการฟรีเว็บโฮสติ้งของแอพพลายเมล์ไปจำหน่าย และ/หรือ แจกให้กับบุคคลอื่นต่อ
  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา