แอพพลายเมล์ฟรีเว็บเมล์ไซต์

เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ
 เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ
 ข้อตกลง
 ตารางราคา

ตารางเปรียบเทียบ

โปรแกรมเว็บเบสอีเมล์

คำถาม-คำตอบ

  ข้อตกลงในการใช้บริการเว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

  คำว่า "แอพพลายเมล์" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้ให้บริการเว็บเมล์ไซต์
  คำว่า "สมาชิก" ในเอกสารนี้ หมาถึง ผู้ขอใช้บริการของแอพพลายเมล์ประเภทเว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ
  คำว่า "ผู้ใช้" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้ใช้บริการอีเมล์ ของสมาชิก ของแอพพลายเมล์
  คำว่า "เว็บเมล์ไซต์" ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง โปรแกรมที่แอพพลายเมล์สร้างและพัฒนาขึ้นใช้งาน รับและส่งอีเมล์ของผู้ใช้

  กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงก่อนสมัครขอใช้บริการ

  สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อปฏิบัติของ แอพพลายเมล์ หากละเมิดหรือไม่ปฏิบัติหรือ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง แอพพลายเมล์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที แต่เพียงผู้เดียว และในกรณีมีผู้เสียหาย ทางสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียวเช่นกัน

  สมาชิกและเว็บไซต์ของสมาชิก

 1. ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกให้แก่แอพพลายเมล์
 2. ต้องเป็นเจ้าของโดเมนที่ตรวจสอบได้ และจำเป็นต้องส่ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง มาให้แอพพลายเมล์ภายใน 15 วัน ในกรณีเป็น ผู้ได้รับมอบอำนาจในการจัดการ หรือ รับผลประโยชน์แทนเจ้าของโดเมน จะต้องส่งเอกสารมอบอำนาจจาก เจ้าของโดเมนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจแนบมาพร้อมกันด้วย
 3. เว็บไซต์ของสมาชิกจะต้องไม่มีภาพ,เสียงหรือมัลติมีเดียใดๆที่ ละเมิดลิขสิทธิ์, ผิดกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรม

  แอพพลายเมล์

 4. ต้องดูแลและบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด
 5. ต้องรักษาความลับในการให้บริการและข้อมูลผู้ใช้
 6. ต้องดูแลจัดการสำรองข้อมูล (Backup) ในส่วนของข้อมูลอีเมล์ของผู้ใช้ทุกสัปดาห์
 7. ต้องดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้อีเมล์ให้กับสมาชิก
 8. ต้องแจ้ง วัน, เวลาและระยะเวลา ให้สมาชิกทราบทุกครั้ง หากมีการบำรุงรักษาระบบ ในกรณีที่จะทำให้ไม่สามารถรับส่งอีเมล์ได้

  การชำระค่าบริการ

 9. สมาชิกต้องชำระค่าบริการตามวันครบรอบของการใช้บริการของทุกเดือน โดยแจ้งให้กับแอพพลายเมล์ ทราบเมื่อชำระค่าบริการแล้ว หากเกินกว่าวันที่ครบรอบของการใช้บริการ เว็บเมล์ไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์ของท่านจะเข้าไม่ได้ และข้อมูลของสมาชิกและผู้ใช้ทั้งหมด จะถูกลบในเดือนถัดไป ระหว่างนี้สามารถนำค่าบริการมาชำระเพื่อเปิดใช้งานต่อไปได้

  การใช้งาน

 10. สมาชิกมีหน้าที่ตอบคำถามและให้ความสะดวกในการใช้อีเมล์แก่ผู้ใช้
 11. สมาชิกต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลทุกอย่างของผู้ใช้เอง
 12. สมาชิกต้องไม่เข้าไปในส่วนอื่นของระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือของผู้อื่น ในระบบของแอพพลายเมล์ และต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 13. สมาชิกมีหน้าที่แจ้งให้ แอพพลายเมล์ ทราบหากมีปัญหาใดๆในการใช้งานเกิดขึ้น
 14. สมาชิกต้องรักษารหัสสมาชิก, รหัสผ่านและข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเมล์ไซต์ที่ แอพพลายเมล์ มอบให้เป็นความลับ
 15. แอพพลายเมล์ ไม่รับผิดชอบในส่วนงานหรือระบบงาน ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งาน, วิธีใช้งานหรือผู้อื่น
 16. สมาชิกต้องไม่ทำการใดๆอันปรากฏในโดเมนเนมของสมาชิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือที่อื่น ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม วิจารณ์ หรือ ทำให้เสื่อมเสียต่อ แอพพลายเมล์ ตลอดสัญญา และภายหลังสัญญาสิ้นสุดไปอีกหนึ่งปี และยินยอมให้ฟ้องค่าเสียหาย กรณีละเมิด
 17. หากสมาชิกต้องการบริการเพิ่มเติมจากที่ แอพพลายเมล์ ได้กำหนดไว้สำหรับสมาชิก สมาชิกต้องว่าจ้าง แอพพลายเมล์ ให้จัดทำให้ และ แอพพลายเมล์ สามารถคิดค่าบริการตามความเหมาะสม

  ความปลอดภัย

 18. ห้ามสมาชิก เจาะระบบของ แอพพลายเมล์ หรือเข้าไปในส่วนที่ไม่ใช่ของสมาชิก โดยมีจุดประสงค์หรือไม่ก็ตาม และ แอพพลายเมล์ จะดำเนินคดีกับผู้กระทำดังกล่าวจนถึงที่สุด
 19. ทั้งสมาชิกและแอพพลายเมล์ ไม่ทราบ รหัสผ่าน ของผู้ใช้ แต่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับผู้ใช้ได้
 20. สมาชิกมีสิทธิ์ ระงับการใช้งานของผู้ใช้ หรือลบผู้ใช้ ที่มีพฤติกรรมอันเข้าข่าย Spammail หรือเป็นอันรบกวนผู้ใช้ และผู้อื่น ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทยหรือประเทศผู้รับเมล์นั้น

  ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้


 21. หากสมาชิกต้องการเก็บข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากผู้ใช้ แอพพลายเมล์สามารถ คิดค่าบริการและดำเนิการจากสมาชิกตามความเหมาะสม
 22. สมาชิกสามารถเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ได้
 23. แอพพลายเมล์ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการกับสมาชิก โดยแจ้งให้สมาชิกทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
 24. ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้บริการเว็บเมล์ ของแอพพลายเมล์ ผ่านโดเมนของสมาชิก โดยมีเงื่อนไขจากสมาชิกได้


 25. ** ข้อความในเอกสารนี้สามารถใช้เป็นร่างสัญญาได้ หากท่านต้องการเซ็นสัญญา **

   
  เมนูด่วน
© 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา