แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บเมล์ไซต์

เว็บเมล์ไซต์กึ่งธุรกิจ

เว็บเมล์ไซต์สำหรับธุรกิจ

เว็บเบสอีเมล์
MySQL
 

 • MySQL
  https://cc.applymail.com/phpmyadmin/

  เรามีการ Backup MySQL ทุกสัปดาห์

 • วิธี Connect MySQL ด้วย Perl

  #!/usr/bin/perl

  use DBI;
  print "content-type: text/html\n\n";

  $name="jack";
  $phone="023216541";

  # ใส่ข้อมูล (INSERT)
  &openMySql;
  &command("insert into table(id,name,phone) values('','$name','$phone')");
  &closeMySql;

  # แสดงข้อมูล (SELECT)
  &openMySql;
  &command("select * from table");
  while(@field=$sth->fetchrow_array){
    print "$field[0] | $field[1]<br>\n";
    }
  &closeMySql;

  $new_phone="023216549";

  # ปรับปุรง (UPDATE)
  &openMySql;
  &command("update table set phone='$new_phone' where name='$name'");
  &closeMySql;

  # ลบข้อมูล (DELETE)
  &openMySql;
  &command("delete from table where name='$name'");
  &closeMySql;

  #############################################################
  sub openMySql{
  $dbh=DBI->connect("DBI:mysql:username:localhost:3306","username","password");
  }
  sub command{
  my($sqlstatement)=@_;
  $sth=$dbh->prepare($sqlstatement);
  $sth->execute;
  }
  sub closeMySql{
  $sth->finish;
  $dbh->disconnect;
  }


 • วิธี Connect MySQL ด้วย PHP

  $name="jack";
  $phone="023216541";

  # ใส่ข้อมูล (INSERT)
  mysql_connect("localhost",username,password);
  mysql_db_query("username","insert into table(id,name,phone) values('','$name','$phone')");
  mysql_close();

  # แสดงข้อมูล (SELECT)
  mysql_connect("localhost",username,password);
  $result=mysql_db_query("username","select * from table");
  $nf=mysql_num_fields($result);
  $nrow=mysql_num_rows($result);
  while($row=mysql_fetch_array($result)){
    for($i=0;$i<$nf;$i++){
      echo "$row[$i] | ";
      }
      echo "<br>\n";
    }
  mysql_close();

  $new_phone="023216549";

  # ปรับปุรง (UPDATE)
  mysql_connect("localhost",username,password);
  mysql_db_query("username","update table set phone='$new_phone' where name='$name'");
  mysql_close();

  # ลบข้อมูล (DELETE)
  mysql_connect("localhost",username,password);
  mysql_db_query("username","delete from table where name='$name'");
  mysql_close();

  # ไม่อนุญาตให้ใช้คำสั่ง mysql_pconnect() เนื่องจากจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรณ์ของระบบโดยรวม

 

กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา