แอพพลายเมล์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
แผนที่เว็บ

ฟรีเว็บโฮสติ้ง

เว็บเบสอีเมล์
วิธีออกแบบเว็บเมล์ไซต์
   คำแนะนำในการออกแบบเว็บเมล์ไซต์
 
  ก่อนอื่นให้ท่านไปสมัครใช้ อีเมล์ของท่านเองก่อนโดยใช้ชื่อ test เป็น username แล้วทดลองใช้งานเว็บเมล์ดูก่อน เช่น ส่งอีเมล์ถึงตัวเองซัก 2-3 ฉบับ โดยที่ขณะที่ลองใช้งานอยู่ให้สังเกต ที่ URL ในช่อง address ของ browser ของท่าน ท่านจะเห็น
  http://mail.yourdomain.com/cgi-bin/webmail.cgi?BUTTON=xxxxx&ACTION=xxxxx&LN=xx

  ท่านจะเห็นตัวแปรที่สำคัญอยู่ 3 ตัว คือ
  1. BUTTON คือ หมวดของการดำเนินการของโปรแกรม เช่น login, signup, folder, compose, read, help,...
  2. ACTION คือ การกระทำการภายใต้หมวดการดำเนินการต่างๆของโปรแกรม เช่น login, list, show, save, update,...
  3. LN คือ ภาษาที่ใช้ในโปรแกรม ถ้าเป็น th คือภาษาไทย, en คือภาษาอังกฤษ

  หลังจากทดลองใช้งานโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วให้ท่าน FTP เข้าไปที่ mail.yourdomain.com แล้วดาวโหลดไฟล์ทั้งหมดมาเก็บไว้ก่อน ท่านจะเห็นว่า ไฟล์ *.html จะบรรจุอยู่ในไดเร็คทอรี่ ตามชื่อภาษาที่ใช้งาน(en,th) โดยโปรแกรมเว็บเมล์ จะดึงไฟล์เหล่านี้มาใช้งานในหน้าที่ ที่ต่างกันออกไป โดยแบ่งไฟล์ *.html ออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1. ไฟล์ภายนอกระบบ คือ ไฟล์ที่เว็บเมล์ดึงขึ้นมาแสดงผลขณะที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ Login
  2. ไฟล์ภายในระบบ คือ ไฟล์ที่เว็บเมล์ดึงขึ้นมาแสดงผลหลังจากผู้ใช้ Login เข้าไปใช้งานแล้ว

  อธิบายดังนี้
ไฟล์ภายนอกระบบ ไฟล์ภายในระบบ
ชื่อไฟล์ การทำงาน ชื่อไฟล์ การทำงาน
index หน้าแรก Redirect ไปยังหน้า main ในภาษาที่ท่านต้องการ address สมุดบันทึกที่อยู่ แบบรวม
main หน้าหลัก และ แบบฟอร์ม Login address_group สมุดบันทึกที่อยู่ แบบกลุ่ม
forgot_password แบบฟอร์ม แสดงคำใบ้ address_individual สมุดบันทึกที่อยู่ แบบบุคคล
help วิธีใช้งาน bookmark สมุดจดเว็บ
faq คำถามที่ถูกถามบ่อย compose แบบฟอร์ม เขียนจดหมาย
tos ข้อตกลง folder รายชื่อโฟลเดอร์
signup แบบฟอร์มสมัครสมาชิก folder_inbox แสดงโฟลเดอร์ กล่องจดหมายเข้า
logout เลิกใช้งาน folder_sentbox แสดงโฟลเดอร์ กล่องส่งแล้ว
    notepad สมุดฉีก
    options ตัวเลือก/ตั้งค่า
    read อ่านจดหมาย

  วิธีการออกแบบ
  เปิดไฟล์ *.html ที่ท่านดาวโหลดมา ด้วย WebEditor ต่างๆแล้วทำการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้ว ให้ทำการ FTP อัพโหลดไปทับของเดิม เป็นอันใช้ได้ เครื่องมือที่แนะนำให้ใช้ Dreamweaver และ EditPlus

  คำแนะนำ
  ไม่ว่าไฟล์ๆนั้นจะเป็นไฟล์ภายในหรือภายนอกระบบ ท่านจะเห็นว่ามี comment ต่างๆอยู่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า "หมุด"
  หมุดที่พบในไฟล์ทั้งสองแบบคือ <!--LN--> , <!--BANNER--> , <!--FORM-->
  หมุดที่พบเฉพาะไฟล์ภายในระบบได้แก่ <!--SID-->
  ส่วนหมุดอื่นๆที่ท่านสามารถเรียกใช้งานได้เพิ่มเติมในไฟล์ภายในระบบคือ
  <!--USERNAME--> , <!--EMAIL--> , <!--FOLDER-->
  เวลาที่ไฟล์ html ต่างๆถูกโปรแกรมเรียกไปใช้งาน หมุดเหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วยค่าต่างๆที่โปรแกรมกำหนดไว้ อธิบายดังนี้

หมุด อธิบาย
<!--LN--> ย่อมาจาก language คือ ภาษาที่ใช้งานขณะนั้น
<!--BANNER--> ตำแหน่งของป้ายโฆษณาที่ผ่านโปรแกรมการสุ่มเรียบร้อยแล้ว
<!--FORM--> จะถูกแทนที่ด้วยแบบฟอร์มต่างๆ ตามการดำเนินการของโปรแกรม
<!--SID--> ย่อมากจาก SESSION ID เป็นระบบความปลอดภัยของโปรแกรม เมื่อผู้ใช้ทำการ Login ผู้ใช้แต่ละคนจะมีค่าๆนี้ต่างกันออกไปโดยไม่ซ้ำกัน โดยที่ค่าๆนี้จะถูกส่งต่อไปยังหน้าต่างๆของโปรแกรม เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถใช้งานต่อไปได้
<!--USERNAME--> ชื่อผู้ใช้ ที่ใช้งานอยู่ขณะนั้น
<!--EMAIL--> อีเมล์ของผู้ใช้ ที่ใช้งานอยู่ขณะนั้น
<!--FOLDER--> ชื่อโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้ กำลังเปิดดูอยู่ขณะนั้น
 • <!--FORM--> และ <!--MENU--> สามารถย้ายที่ได้ตามการออกแบบที่ท่านคิดไว้ แต่ให้ระวังว่าจะต้องเขียนให้เหมือนกันทุกประการ เพราะในบางครั้งโปรแกรม Dreamwever จะปรับแก้หมุด ให้ท่านโดยอัตโนมัติเป็น <!--FORM --> หรือ %3C!--FORM--%3E หรือ &lt;!--FORM--&gt;

 • บนทุกๆหน้าจะต้องติดคำว่า " Powered By ApplyMail " ตำแหน่งใดก็ได้

 • ท่านสามารถลองผิดลองถูกได้ในการออกแบบ แต่ควรเก็บไฟล์ต้นฉบับเอาไว้ด้วยในกรณีที่ผิดพลาด

 • รูปภาพอื่นๆทุกรูปที่ท่านใส่เพิ่มเติมลงในเว็บเมล์ของท่านจะต้องอ้าง path ใน scr แบบเต็ม เช่น
  <img src="/image/header.gif"> , <body background="/image/bg.gif"> ,
  <img src="/images/menu.gif"> , <img src="/icon/bullet.gif"> เป็นต้น
  ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะแสดงผลผิดพลาด เนื่องจากไฟล์ *.html ถูกไฟล์ webmail.cgi ดึงไปแสดงผล ซึ่งอยู่ใน /cgi-bin

 • ปุ่มภาพต่างๆจะบรรจุอยู่ในไดเร็คทอรี่ /image และบรรจุอยู่ในไดเร็คทอรี่ของภาษาที่ใช้งาน (en,th) อีกชั้นหนึ่ง, ขนาดของปุ่มหรือไอค่อนต่างๆไม่ได้ถูกกำหนดตายตัว ท่านสามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสม
กลับขึ้นข้างบน
 
  © 2000-2002 แอพพลายเมล์ ::: นโยบาย ::: แอพพลายเมล์คืออะไร? ::: ติดต่อเรา